Wel­kom bij kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet!

De Kin­der­keet is een ge­zel­lig, be­t­rok­ken kin­der­d­ag­ver­blijf in Am­s­ter­dam Zui­d­oost op het AMC-ter­rein uit­kij­kend op de groe­ne bo­men van een na­tuur­ge­bied. Wij zijn er voor ál­le kin­der­en;
zow­el voor kin­der­en van ou­ders die in het AMC wer­ken als kin­der­en die uit de buurt ko­men.
Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet biedt een ver­trouwd twee­de thuis waar kin­der­en da­ge­lijks met veel plez­i­er naar toe gaan als hun ou­ders aan het werk zijn. We hecht­en veel waar­de aan rust en ge­bor­gen­heid en zor­gen er daar­om voor dat je kind van­af het eer­ste mo­ment da­ge­lijks de­zelf­de lie­ve leid­sters ziet.

Meer

Aan­dacht voor na­tuur

Ons kin­der­d­ag­ver­blijf staat in een na­tuur­lij­ke om­gev­ing in Am­s­ter­dam Zui­d­oost. Da­ge­lijks kij­ken we met de kin­der­en naar de ha­zen en vo­gels die voor­bij­ko­men. Ook ko­men er re­gel­ma­tig dier­en van de kin­der­bo­er­der­ij op be­zoek. De na­tuur en de dier­en zijn voor ons kin­der­d­ag­ver­blijf be­lan­grij­ke the­ma’s waar we graag aan­dacht aan be­ste­den. Da­ge­lijks spe­len in een van on­ze vi­er gro­te na­tuur­tu­in­en (250 m2 elk!) on­der de gro­te bo­men, met je laars­jes in de mod­der stam­pen of sa­men de fruit­bo­men wa­ter ge­ven. Hoe ziet het huis van een haas er­uit en wel­ke dier­en ver­stop­pen zich on­der een stam? Kin­der­en zijn erg nieuws­gie­rig en wij stim­uler­en ze in het ont­dek­ken van de bui­ten­we­reld.

Meer

  • Maandelijkse natuurthema’s
  • 4 Natuurtuinen van elk 250m2
  • Dagelijks buitenspelen
  • Glijbanen, klimrekken, zandbakken, wilgenbogen & kruiptunnels
  • Kinderboerderijdieren op bezoek
  • Veel ruimte om te bewegen (9m2 per kind)
  • Geopend van 06.45 -19.00 uur
  • Warme & biologische lunch
  • Ouderapp

Vrij­heid & Flex­ib­ili­teit voor ie­der­een

Bij Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet heeft je kind vrij­heid. Vrij­heid om zich te be­we­gen en op on­der­zoek uit te gaan in on­ze gro­te lich­te ruim­tes. En vrij­heid om zich op zijn ei­gen tem­po te ont­wik­ke­len en zo zijn tal­en­ten te ont­dek­ken.
Je kind krijgt bij ons kin­der­d­ag­ver­blijf tus­sen de mid­dag een ge­zon­de war­me maal­tijd. Niet al­leen is dit voor kin­der­en een fij­ne en leer­za­me ont­dek­king­stocht. Ook voor ju­l­lie als ou­ders kan dit voor meer rust en vrij­heid zor­gen tij­dens het eet­mo­ment ’s avonds; im­mers de kin­der­en heb­ben al warm ge­ge­ten!
We zijn da­ge­lijks van 06.45 uur tot 19.00 uur ge­o­pend zod­at je de vrij­heid en flex­ib­ili­teit hebt om je kind te bren­gen en ha­len wan­neer jij dat wilt.

Meer

Tar­ie­ven Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet 2024

49 wek­en pak­ket €  10,25 per uur
51 wek­en pak­ket  €  10,25 per uur
Flex­ibe­le op­vang €  11,75 per uur
Ver­leng­de op­vang
(6.45 uur- 07.00 uur en 18.00 uur - 19.00 uur)
€  5,00 per kwar­ti­er

Het maan­de­lijk­se be­drag dat je be­taalt hangt af van je in­ko­men, werk­ur­en en aan­tal kin­der­en. Lees meer over on­ze ver­schil­len­de pak­ket­ten en be­rek­en wat jouw per­soon­lij­ke maan­de­lijk­se kos­ten zijn.

De oudercommissie vertelt:
“De ouderavond met How2talk2kids was zeer geslaagd. Voor meer info en bestellen boekjes, kijk op hun website: https://howtotalk.com/ ”