Klach­ten­pro­ce­du­re Kin­der­keet

De Kin­der­keet heeft in het ka­der van de Wet Kin­der­op­vang een in­ter­ne klach­ten­re­ge­ling op­ge­steld waar­in de werk­wij­ze bij de be­han­de­ling van klach­ten be­schre­ven is.

Bij voor­keur ma­ken ou­ders de on­te­vre­den­heid of een klacht eerst be­spreek­baar bij de di­rect be­trok­ken pe­da­go­gisch me­de­wer­ker of bij de di­rec­tie. Al­le me­de­wer­kers van de Kin­der­keet staan open voor op­bou­wen­de kri­tiek en de mo­ge­lijk­heid tot ver­be­te­ring. Dik­wijls is er spra­ke van een mis­ver­stand en kan de be­tref­fen­de me­de­wer­ker de ou­ders naar te­vre­den­heid uit­leg ge­ven.

Mocht de klacht niet langs de­ze weg tot een op­los­sing ko­men dan kan de ou­der zijn klacht schrif­te­lijk in­die­nen bij de klach­ten­com­mis­sie via kin­der­keet@amc.nl De klach­ten­com­mis­sie zal de­ze klacht zorg­vul­dig on­der­zoe­ken en de kla­ger zo­veel mo­ge­lijk op de hoog­te hou­den van de be­han­de­ling van de klacht.

 1. Sa­men­stel­ling klach­ten­com­mis­sie.
  1. De in­ter­ne klach­ten­com­mis­sie be­staat uit mi­ni­maal twee per­so­nen, waar­on­derr bij voor­keur een be­stuurs­lid en een (ex) ou­der­com­mis­sie­lid .
  2. De kla­ger kan zich met zijn klacht tot een van bei­den wen­den.
  3. Als de klacht een van bei­de le­den van de klach­ten­com­mis­sie be­treft, wordt de­ze, lo­pen­de de klacht, ver­van­gen door een door het over­ge­ble­ven lid van de klach­ten­com­mis­sie ge­ko­zen ver­van­ger. De­ze tij­de­lij­ke ver­van­ger zal uit het be­stuur of de ou­der­com­mis­sie wor­den ge­ko­zen.
 2. De klach­ten­pro­ce­du­re wordt ge­volgd bij een schrif­te­lij­ke re­ac­tie door de kla­ger bij de in­ter­ne klach­ten­com­mis­sie naar aan­lei­ding van be­paald ge­drag of een be­paal­de han­de­ling, wel­ke valt on­der ju­ris­dic­tie van de stich­ting en voor de kla­ger (ver­meend) on­recht op­le­vert.
 3. Voor­af­gaan­de aan de klach­ten­pro­ce­du­re heeft over­leg tus­sen kla­ger en be­klaag­de plaats­ge­von­den, waar­bij zij sa­men niet tot een op­los­sing zijn ge­ko­men.
 4. De kla­ger dient een ge­mo­ti­veer­de schrif­te­lij­ke klacht in te die­nen bij de in­ter­ne klach­ten­com­mis­sie.
 5. Bin­nen vier we­ken na ont­van­gen schrif­te­lij­ke klacht wor­den kla­ger en be­klaag­de se­pa­raat van el­kaar uit­ge­no­digd bij de in­ter­ne klach­ten­com­mis­sie voor mon­de­lin­ge toe­lich­ting om­trent de klacht.
 6. Na voor­af­gaan­de toe­stem­ming van kla­ger en be­klaag­de kun­nen de be­han­de­laars van de klacht ge­tui­gen om in­lich­tin­gen ver­zoe­ken. Van al­le bij­een­kom­sten ter­za­ke be­tref­fen­de de be­han­de­ling van de klacht ma­ken de be­han­de­laars een schrif­te­lijk ver­slag.
 7. Bin­nen twee we­ken na de laat­ste bij­een­komst met een van de be­trok­ke­nen komt de in­ter­ne klach­ten­com­mis­sie met een schrif­te­lij­ke uit­spraak aan de kla­ger, met een af­schrift aan de be­klaag­de. In de uit­spraak wordt ge­we­zen op de mo­ge­lijk­heid de klacht te­vens te la­ten be­han­de­len door een ex­ter­ne klach­ten­com­mis­sie bin­nen de re­gio.

Wan­neer de in­ter­ne klach­ten­af­han­de­ling niet leidt tot een be­vre­di­gen­de op­los­sing dan staat het de kla­ger vrij om de klacht voor te leg­gen aan het Klacht­lo­ket Kin­der­op­vang www.klach­ten­lo­ket-kin­der­op­vang.nl of bij de Ge­schil­len­com­mis­sie www.de­ge­schil­len­com­mis­sie.nl