speelhal_kinderkeet_1.jpg

Ouders

Om te zorgen voor een goede afstemming tussen thuis en het kinderdagverblijf hecht De Kinderkeet aan goede oudercontacten. Daarom zijn er een aantal vaste momenten waarop er overleg is tussen ouders en groepsleiding. Dat begint met het kennismakingsgesprek en tijdens de wenweek. Daarna zorgen de dagelijkse breng- en haalgesprekjes voor een goede overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

speelhal_kinderkeet_2.jpg

Ouderavonden

Eén keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de pedagogische medewerkers van de eigen groep. Er is dan even tijd om in alle rust uitgebreid over de kinderen, hun ontwikkeling en de gang van zaken op de Kinderkeet te praten. Wanneer er, buiten deze jaarlijkse ouderavond, behoefte is aan een gesprek op een rustiger moment, dan kan dit altijd direct met de pedagogisch medewerker geregeld worden.
De tweede ouderavond die georganiseerd wordt is een thema ouderavond waarvoor alle ouders van beide Kinderketen uitgenodigd worden. Deze avond wordt georganiseerd door de oudercommissie.

Tevredenheid

Om het jaar meten wij de tevredenheid van onze ouders. Dit doen wij door alle ouders uit te nodigen om een vragenlijst in te vullen. Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van wensen en behoeften van ouders. Aan de hand van de uitslag van deze meting worden speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zullen regelmatig in het werkoverleg en de dagelijkse praktijk centraal gesteld worden, om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Klachten

Als ouders ontevreden zijn of een klacht hebben, dan waarderen wij het als ouders dit bespreekbaar maken met de pedagogisch medewerker of de directie. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om de ontevredenheid weg te nemen. Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de Oudercommissie , of de externe en onfhankelijke vertrouwenspersoon van de Kinderkeet. Dit is Drs. M. van Gils en zij is te bereiken via marionvangils@upcmail.nl  Meer informatie staat in het intern klachtreglement

Mocht het probleem langs deze weg niet tot een oplossing komen, dan kan de ouder zijn klacht voorleggen aan de externe Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Kinderkeet is hierbij aangesloten. Bij klachten kunnen ouders zich ook direct tot de Geschillencommissie wenden: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Oudercommissie

De Kinderkeet beschikt over een enthousiaste en betrokken oudercommissie. Zij streven ernaar om uit iedere groep een vertegenwoordiger in hun midden te hebben. De vertegenwoordiger van elke groep wordt bekend gemaakt door middel van een foto bij de betreffende groepsdeur in de hal. De Oudercommissie is voor alle ouders bereikbaar via het mailadres ockinderkeet@amc.nl
De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders naar de directie en het bestuur. Zij formuleert adviezen, signaleert knelpunten en oefent invloed uit op de beleidsvoering. De Oudercommissie vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.