Da­ge­lijks ge­o­pend van 06.45 uur tot 19.00 uur

Ie­der­een is wel­kom bij kin­der­dag­ver­blijf de Kin­der­keet. Daar­om zijn we da­ge­lijks van 06.45 uur tot 19.00 uur ge­o­pend. Op de­ze ma­nier kan ie­der­een zor­ge­loos en met een ont­span­nen ge­voel zijn of haar kind ko­men bren­gen en ha­len. 

War­me en ge­zon­de lunch voor kin­de­ren

Kin­de­ren krij­gen bij ons tus­sen de mid­dag een war­me, ge­zon­de en bi­o­lo­gi­sche maal­tijd. Niet al­leen is dit ge­zond voor kin­de­ren en le­ren ze sa­men met hun vriend­jes ver­schil­len­de sma­ken ken­nen. Ook voor ou­ders be­te­kent het dat er in de avond meer vrij­heid en min­der druk­te is tij­dens het eet­mo­ment; im­mers de war­me maal­tijd is al ge­weest!

Da­ge­lijks he­le­maal op de hoog­te via on­ze app

We hou­den jou da­ge­lijks op de hoog­te van wat je kind al­le­maal ge­daan heeft. Niet al­leen weet je pre­cies wat hij of zij ge­ge­ten heeft en wan­neer hij heeft ge­sla­pen. Ook krijg je fo­to’s door­ge­stuurd van wat de groep die dag heeft ge­daan. Zo is je klei­ne toch een beet­je bij je als jij aan het werk bent. Na­tuur­lijk stu­ren we ook re­gel­ma­tig nieuws­brie­ven.

Je kind al­tijd vlak­bij

Voor veel ou­ders die vlak­bij de Kin­der­keet wer­ken geeft het een fijn ge­voel dat hun kind zo dicht­bij is. Je kunt snel even langs als er iets is of wan­neer je ge­woon graag even wilt ko­men kij­ken. En in de be­gin­fa­se kun je je ba­by zelfs borst­voe­ding ko­men ge­ven zo­lang als jij dat wilt. Daar­naast trek­ken we als de kin­de­ren wat ou­der zijn door het AMC (voor som­mi­gen de werk­plek van pa­pa of ma­ma) voor een bood­schap of een uitje.