Pri­va­cy­ver­kla­ring

In de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring la­ten wij u we­ten wel­ke ge­ge­vens wij ver­za­me­len als u on­ze web­si­te ge­bruikt, waar­om wij de­ze ge­ge­vens ver­za­me­len, hoe de­ze ge­ge­vens ge­bruikt wor­den en wel­ke zeg­gen­schap u over de­ze ge­ge­vens heeft.


Doel­ein­den

Wij ver­za­me­len of ge­brui­ken uw per­soons­ge­ge­vens niet voor an­de­re doel­ein­den dan de doel­ein­den die wor­den be­schre­ven in de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring, ten­zij we hier­voor van te­vo­ren uw toe­stem­ming heb­ben ver­kre­gen.

Ge­bruik van on­ze dien­sten

Wan­neer u ge­bruikt maakt van on­ze dien­sten vra­gen wij u om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken. De­ze ge­ge­vens zijn nood­za­ke­lijk om de dienst te kun­nen le­ve­ren en wor­den door de Kin­der­keet be­waard con­form de wet­te­lij­ke be­waar­plicht.

Com­mu­ni­ca­tie

Wan­neer u ons e-mail of an­de­re be­rich­ten stuurt, is het mo­ge­lijk dat wij die be­rich­ten be­wa­ren. Soms vra­gen wij u naar uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens die voor de des­be­tref­fen­de si­tu­a­tie re­le­vant zijn. Dit maakt het mo­ge­lijk uw vra­gen te ver­wer­ken en uw ver­zoe­ken te be­ant­woor­den. De­ze ge­ge­vens wor­den op­ge­no­men in ons e-mail ar­chief en con­form de wet­te­lij­ke be­waar­plicht op­ge­sla­gen. De­ze be­rich­ten zijn niet be­vei­ligd.

For­mu­lie­ren

De web­si­te be­vat for­mu­lie­ren om met ons in con­tact te ko­men, zo­als;

  • Een con­tact­for­mu­lier voor het aan­vra­gen van een rond­lei­ding
  • Een in­schrijf­for­mu­lier voor aan­mel­ding van uw kind

De ge­ge­vens die u met de­ze for­mu­lie­ren ver­strekt be­wa­ren we zo­lang als no­dig of re­de­lijk is voor de vol­le­di­ge be­ant­woor­ding en/of af­han­de­ling van uw ver­zoek.

Der­den

De in­for­ma­tie die u ver­strekt ten ba­te van on­ze si­te wordt niet met der­den ge­deeld.
On­ze werk­ne­mers zijn ver­plicht om con­form on­ze ge­drags­co­de de ver­trou­we­lijk­heid van uw ge­ge­vens te res­pec­te­ren.

Web­si­te­be­zoek

Wan­neer u on­ze web­si­te be­zoekt wor­den d.m.v. Goog­le Ana­ly­tics de tech­ni­sche ken­mer­ken van uw be­zoek bij­ge­hou­den. Denk hier­bij aan de op­ge­vraag­de pa­gi­na, IP-adres, tijd­stip, brow­ser­ty­pe en der­ge­lij­ke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk mo­ment ge­bruikt en wij her­lei­den de­ze ge­ge­vens dus niet tot uw per­soon. De­ze ken­mer­ken wor­den uit­slui­tend ten be­hoe­ve van ana­ly­ses ge­du­ren­de maxi­maal 12 maan­den be­waard.

Coo­kies

Coo­kies zijn klei­ne stuk­jes in­for­ma­tie die door uw brow­ser wor­den op­ge­sla­gen op uw com­pu­ter.

On­ze web­si­te maakt ge­bruik van func­ti­o­ne­le coo­kies die nood­za­ke­lijk zijn om de web­si­te goed te la­ten wer­ken. Daar­naast pas­sen we coo­kies bij­voor­beeld toe om het ge­bruik van de web­si­te te kun­nen ana­ly­se­ren en de ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid te ver­be­te­ren.

In­zien en aan­pas­sen per­soons­ge­ge­vens

U heeft het recht om ons te vra­gen wel­ke per­soons­ge­ge­vens er van u in on­ze ge­ge­vens­be­stan­den zijn op­ge­sla­gen. Wan­neer u meent dat die per­soons­ge­ge­vens niet (lan­ger) juist of vol­le­dig zijn, kunt u ons ver­zoe­ken uw per­soons­ge­ge­vens aan te vul­len, te ver­be­te­ren of te ver­wij­de­ren. Ver­zoe­ken om aan­pas­sin­gen zul­len wij zo snel mo­ge­lijk be­han­de­len.

Ver­an­de­rin­gen

De­ze pri­va­cy­ver­kla­ring is af­ge­stemd op het ge­bruik van, en de mo­ge­lijk­he­den op, de­ze si­te. Even­tu­e­le aan­pas­sin­gen en/of ver­an­de­rin­gen van de­ze si­te kun­nen lei­den tot wij­zi­gin­gen in de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring. Het is daar­om raad­zaam om re­gel­ma­tig de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring te raad­ple­gen.

Uit­zon­de­rin­gen

De kin­der­keet stelt, be­hou­dens de hier­bo­ven ge­noem­de uit­zon­de­rin­gen, uit­slui­tend per­soons­ge­ge­vens ter be­schik­king aan der­den in­dien zij daar­toe op grond van een wet­te­lijk voor­schrift ver­plicht wordt ge­steld.

Con­tact­ge­ge­vens

De ver­ant­woor­de­lij­ke voor de­ze web­si­te is

Stich­ting Kin­der­op­vang AMC – De Kin­der­keet

Als u vra­gen heeft kunt u con­tact met ons op­ne­men via de post of per email via kin­der­keet@amc.nl

Post­adres:
Mei­berg­dreef 9
1105 AZ Am­ster­dam Zuid­oost


De­ze pri­va­cy­ver­kla­ring is voor het laatst aan­ge­past op 20 mei 2018