In­schrijf­for­mu­lier

Ben je en­thou­si­ast over de Kin­der­keet? Je kunt je kind(eren) di­rect in­schrij­ven.
Plaat­sing is mo­ge­lijk van 1 tot 5 he­le da­gen per week. Om­dat de dins­dag en don­der­dag de meest ge­wil­de en dus drukst be­zet­te da­gen zijn, is plaat­sing voor één dag in prin­ci­pe niet mo­ge­lijk op de­ze da­gen. Ook een plaat­sing voor twee da­gen op al­leen dins­dag en don­der­dag zal in zeer uit­zon­der­lij­ke ge­val­len mo­ge­lijk zijn.
He­laas moe­ten we je wel mel­den dat on­ze wacht­lijst lang is. Op dit mo­ment is een wacht­tijd van an­der­half jaar of lan­ger geen uit­zon­de­ring, maar in­schrij­ven is na­tuur­lijk mo­ge­lijk en dit kan via on­der­staan­de but­ton:

Inschrijf knop

 

Op in­schrij­ving en plaat­sing zijn de algemene voorwaarden van toe­pas­sing.

Klik hier voor on­ze di­gi­ta­le bro­chu­re.