Wel­kom bij kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet!

De Kin­der­keet is een ge­zel­lig, be­t­rok­ken kin­der­d­ag­ver­blijf in Am­s­ter­dam Zui­d­oost op het AMC-ter­rein uit­kij­kend op de groe­ne bo­men van een na­tuur­ge­bied. Wij zijn er voor ál­le kin­der­en;
zow­el voor kin­der­en van ou­ders die in het AMC wer­ken als kin­der­en die uit de buurt ko­men.
Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet biedt een ver­trouwd twee­de thuis waar kin­der­en da­ge­lijks met veel plez­i­er naar toe gaan als hun ou­ders aan het werk zijn. We hecht­en veel waar­de aan rust en ge­bor­gen­heid en zor­gen er daar­om voor dat je kind van­af het eer­ste mo­ment da­ge­lijks de­zelf­de lie­ve leid­sters ziet.

Meer

Aan­dacht voor na­tuur

Ons kin­der­d­ag­ver­blijf staat in een na­tuur­lij­ke om­gev­ing in Am­s­ter­dam Zui­d­oost. Da­ge­lijks kij­ken we met de kin­der­en naar de ha­zen en vo­gels die voor­bij­ko­men. Ook ko­men er re­gel­ma­tig dier­en van de kin­der­bo­er­der­ij op be­zoek. De na­tuur en de dier­en zijn voor ons kin­der­d­ag­ver­blijf be­lan­grij­ke the­ma’s waar we graag aan­dacht aan be­ste­den. Da­ge­lijks spe­len in een van on­ze vi­er gro­te na­tuur­tu­in­en (250 m2 elk!) on­der de gro­te bo­men, met je laars­jes in de mod­der stam­pen of sa­men de fruit­bo­men wa­ter ge­ven. Hoe ziet het huis van een haas er­uit en wel­ke dier­en ver­stop­pen zich on­der een stam? Kin­der­en zijn erg nieuws­gie­rig en wij stim­uler­en ze in het ont­dek­ken van de bui­ten­we­reld.

Meer

  • Maandelijkse natuurthema’s
  • 4 Natuurtuinen van elk 250m2
  • Dagelijks buitenspelen
  • Glijbanen, klimrekken, zandbakken, wilgenbogen & kruiptunnels
  • Kinderboerderijdieren op bezoek
  • Veel ruimte om te bewegen (9m2 per kind)
  • Geopend van 06.30-19.00 uur
  • Warme & biologische lunch
  • On the go maaltijden voor ouders

Vrij­heid & Flex­ib­ili­teit voor ie­der­een

Bij Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet heeft je kind vrij­heid. Vrij­heid om zich te be­we­gen en op on­der­zoek uit te gaan in on­ze gro­te lich­te ruim­tes. En vrij­heid om zich op zijn ei­gen tem­po te ont­wik­ke­len en zo zijn tal­en­ten te ont­dek­ken.
Je kind krijgt bij ons kin­der­d­ag­ver­blijf tus­sen de mid­dag een ge­zon­de war­me maal­tijd. Niet al­leen is dit voor kin­der­en een fij­ne en leer­za­me ont­dek­king­stocht. Ook voor ju­l­lie als ou­ders kan dit voor meer rust en vrij­heid zor­gen tij­dens het eet­mo­ment ’s avonds; im­mers de kin­der­en heb­ben al warm ge­ge­ten!
We zijn da­ge­lijks van 06.30 uur tot 19.00 uur ge­o­pend zod­at je de vrij­heid en flex­ib­ili­teit hebt om je kind te bren­gen en ha­len wan­neer jij dat wilt.

Meer

Tar­ie­ven Kin­der­d­ag­ver­blijf de Kin­der­keet 2019

49 wek­en pak­ket €8,02 per uur
51 wek­en pak­ket €8,02 per uur
Flex­ibe­le op­vang €8,84 per uur
Ver­leng­de op­vang
(6.30 uur- 07.00 uur en 18.00 uur - 19.00 uur)
€2,50 per kwar­ti­er

Het maan­de­lijk­se be­drag dat je be­taalt hangt af van je in­ko­men, werk­ur­en en aan­tal kin­der­en. Lees meer over on­ze ver­schil­len­de pak­ket­ten en be­rek­en wat jouw per­soon­lij­ke maan­de­lijk­se kos­ten zijn.

Marloes, moeder van Sepp vertelt:
“"Wij zijn ontzettend blij dat onze zoon een plekje heeft bij de Kinderkeet. De medewerkers zijn ontzettend lief en gezellig met de kinderen en houden ons goed op de hoogte van zijn dagelijkse activiteiten. Bij het ophalen wordt alles besproken van de dag. Wij laten onze zoon met een gerust hart achter want hij heeft het er heel erg naar zijn zin."”