Wel­kom bij de Kin­der­keet

Het is on­ze mis­sie om een ge­zel­lig en ver­trouwd twee­de thuis te bie­den waar kin­der­en ged­uren­de vi­er jaar met lief­de door de­zelf­de er­var­en leid­sters wor­den on­der­steund in het ont­dek­ken van de we­reld bin­nen en bui­ten.
Bij ons is ie­der­een wel­kom; zow­el kin­der­en van me­dew­er­kers van het AMC-ter­rein als kin­der­en uit de om­gev­ing. On­ze kern­woor­den zijn Twee­de Thuis, Na­tuur & Vrij­heid wel­ke je ver­der uit­ge­legd ziet in de­ze bro­chu­re. Als je ver­de­re vra­gen hebt, neem dan voor­al con­tact met ons op want we hel­pen je graag.

Des­kun­dig & er­var­en team

We zijn een hecht en be­t­rok­ken team; we ken­nen el­kaar door en door en er heerst een ge­zel­li­ge, hui­se­lij­ke sfeer. We zijn des­kun­dig en er­var­en. Door de jar­en heb­ben we veel er­var­ing op­ge­bouwd; we we­ten wat we mo­eten doen en waar­om we dat doen. Ou­ders die vra­gen heb­ben over bij­voor­beeld de ver­zor­ging van hun kind of juist op­voed­kun­di­ge on­der­wer­pen, kun­nen al­tijd bij het team ter­echt. Wij zijn er om kin­der­en te on­der­steun­en in hun ont­wik­kel­ing en zor­gen er­voor dat ie­der kind de ruim­te, maar ook de aan­dacht krijgt die het no­dig heeft om zich in zijn ei­gen tem­po en va­nu­it zijn ei­gen in­te­res­se te ont­wik­ke­len.

Ann vertelt:
“Ik vind het heer­lijk om met kinder­en te werken om­d­at ze lek­ker on­bevan­gen zijn en je een hoop lief­de van hen ter­ug krijgt. Daar­bij help ik de kinder­en graag door ze te stim­uler­en in hun ontwikkel­ing en  geef ik ze de lief­de die ze nodig hebben. Bij de Kinder­keet krijg ik daar volop de kansen voor. Het leuke aan werken bij de Kinder­keet is al­le­reerst de fijne werks­feer, de waar­der­ing voor elkaar, de di­versiteit aan col­lega's met ver­schil­lende achter­g­ronden en de dank­baar­heid van ouders. Kort samengevat is voor mij werken bij de Kinder­keet bele­v­ing, bez­iel­ing en heb ik hart voor wat ik doe.”
Carla vertelt:
“Ik werk al 20 jaar met heel veel plezier bij de Kinderkeet. Mijn collega's zijn mijn 2e familie geworden. Het is heerlijk om voor de kinderen te zorgen, ze te vertroetelen en te knuffelen. Wij bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving zodat zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo . Zo kunnen zij hun zelfvertrouwen vergroten. Wij ondersteunen de ouders in de opvoeding en bouwen een vertrouwensrelatie op. Dat kinderen op je afrennen als je binnenkomt of door jou getroost willen worden, geeft je een voldaan gevoel.”