Da­ge­lijks bui­ten­spe­len

Da­ge­lijks fris­se lucht, dier­en be­stu­der­en, door het gras ren­nen of on­der de bo­men spe­len? Bij de Kin­der­keet kan het! Door on­ze unie­ke loc­atie uit­kij­kend over een na­tuur­ge­bied én on­ze ei­gen vi­er gro­te Na­tuur­tu­in­en, speelt de na­tuur bij ons da­ge­lijks een gro­te rol. Re­gel­ma­tig zi­en we de ha­zen voor de deur en kij­ken we met de kin­der­en waar hun huis­je is. El­ke twee groep­en heb­ben sa­men hun ei­gen Na­tuur­tu­in waar­in ze kun­nen fiet­sen on­der de wil­gen­boog, krui­pen door het gras, spe­len on­der de boom of wa­ter kun­nen ge­ven aan de fruit­bo­men. We vin­den het be­lan­grijk dat kin­der­en lek­ker bui­ten kun­nen spe­len en da­ge­lijks fris­se lucht krij­gen. We la­ten ze de na­tuur ook bin­nen ont­dek­ken door met Na­tuur ge­re­lat­eer­de the­ma’s te wer­ken zo­als de sei­zoen­en, plan­ten en de dier­en.