Kin­der­op­vang als een Twee­de Thuis

Als je het ter­rein van on­ze kin­der­op­vang op­rijdt merk je het ge­lijk; rust, ruim­te en na­tuur zor­gen voor een ont­span­nen sfeer. De Kin­der­keet is een plek waar ie­der­een zich thuis voelt. Kin­de­ren, ou­ders én me­de­wer­kers gaan hier el­ke dag met ple­zier naar toe. On­ze kin­der­op­vang be­staat uit twee ge­bou­wen die met el­kaar in con­tact staan door de aan­gren­zen­de na­tuur­tui­nen.
Bei­de ge­bou­wen heb­ben een gro­te lich­te hal met een speel­kas­teel en ver­schil­len­de uit­da­gen­de speel­ma­te­ri­a­len.  Daar­naast heeft elk ge­bouw vier groe­pen wel­ke ruim en licht zijn in­ge­richt.    Kin­de­ren sla­pen in hun ei­gen ver­trouw­de bed­je en spe­len in hun ei­gen aan­gren­zen­de na­tuur­tuin.
Zo zor­gen we er­voor dat on­ze kin­der­op­vang net als een Twee­de Thuis voelt.