Va­ca­tu­re Pe­da­go­gisch Me­de­wer­ker

KDV De Kin­der­keet Am­ster­dam UMC  lo­ca­tie AMC

Ziek­te­ver­van­ging 24 uur per week

Op maan­dag, woens­dag en don­der­dag op een ver­ti­ca­le groep (0 tot 4), met de mo­ge­lijk­heid tot 16 uur vast na af­loop van de ver­van­ging.

In­gangs­da­tum per di­rect.

Ziek­te­ver­van­ging 16 uur per week

Op maan­dag en don­der­dag op een ver­ti­ca­le groep (0 tot 4), met de mo­ge­lijk­heid tot 16 uur vast na af­loop van de ver­van­ging.

In­gangs­da­tum per di­rect.

Een vas­te in­val­kracht met 16 uur op con­tract

in­zet­baar op al­le groe­pen

Op zoek naar een baan als pe­da­go­gisch me­de­wer­ker in een heel groe­ne om­ge­ving in Am­ster­dam Zuid­oost? Wij zijn een klein­scha­li­ge kin­der­op­vang waar kin­de­ren in gro­te groe­ne tui­nen écht met de na­tuur op­groei­en. Bij ons hangt een ont­span­nen, ge­zel­li­ge sfeer en gaat al­le aan­dacht naar het spe­len met kin­de­ren. We heb­ben een vast team en zien er naar uit om straks een nieu­we col­le­ga te mo­gen ver­wel­ko­men.

Ont­span­nen wer­ken

We zijn ons be­wust van de uit­da­gin­gen die er nu lig­gen bij veel van de kin­der­op­vang­or­ga­ni­sa­ties op het vlak van werk­druk. Bij ons ligt de­ze werk­druk ge­luk­kig nog op een nor­maal ni­veau en kun­nen we er­voor zor­gen dat on­ze me­de­wer­kers ont­span­nen kun­nen wer­ken. Hoe dat kan?

 • Wij heb­ben geen ge­bro­ken of lan­ge dien­sten
 • We heb­ben geen stan­daard VVE-pro­gram­ma
 • Voor­al fo­cus op spe­len met kin­de­ren en min­der op ad­mi­ni­stra­tie

Team Kin­der­keet: SA­MEN

Je komt bij ons in een warm en be­trok­ken team waar­in men­sen ge­wend zijn el­kaar te steu­nen en er voor el­kaar te zijn. Dat ty­peert de he­le Kin­der­keet als or­ga­ni­sa­tie. We zijn een hecht, klein team waar de af­stand tot het ma­na­ge­ment klein is en men­sen ge­lijk­waar­dig zijn. We vin­den het mooi dat ie­der­een an­ders is en ei­gen ta­len­ten be­zit. Om die re­den is er veel ruim­te voor ei­gen in­breng én bie­den we op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den die pas­sen bij jouw ta­lent. 

Kin­der­keet de or­ga­ni­sa­tie

Bij ons mo­gen kin­de­ren lek­ker spe­len en op die ma­nier hun ta­len­ten ont­dek­ken. Bij ons moet niks en mag al­les. We heb­ben een fo­cus op het ont­dek­ken van de na­tuur en zijn lek­ker veel bui­ten. Ook komt de kin­der­boer­de­rij re­gel­ma­tig langs en heb­ben we een moes­tuin die we jaar­lijks veel ge­brui­ken. 
Bij de Kin­der­keet wer­ken men­sen uit ver­schil­len­de cul­tu­ren en di­ver­se wind­stre­ken. De Kin­der­keet is goed be­reik­baar van­uit el­ke hoek, zo­wel met de fiets, de au­to (gra­tis par­ke­ren voor de deur) als het open­baar ver­voer door zijn lig­ging op het AMC-ter­rein! 

Bij ons krijg je veel ver­ant­woor­de­lijk­heid en we be­trek­ken je bij veel. We ho­pen dan dus ook dat je ver­fris­sen­de idee­ën hebt! We wil­len graag dat je je he­le­maal je­zelf kunt voe­len en dat ook jij kunt groei­en. Daar­om krijg je bij ons veel trai­ning en coa­ching. We luis­te­ren naar waar jouw be­hoef­ten lig­gen en waar­in jij je wilt ont­wik­ke­len en kij­ken ver­vol­gens hoe we jou daar­bij kun­nen on­der­steu­nen.
Zo kun­nen we er met el­kaar echt voor zor­gen dat we de kin­de­ren een goe­de pe­da­go­gi­sche on­der­steu­ning ge­ven. 

Wie zoe­ken we voor de­ze va­ca­tu­re?

We zoe­ken een en­thou­si­as­te en po­si­tie­ve col­le­ga die ener­gie krijgt van wer­ken met jon­ge kin­de­ren en hen al­le ruim­te geeft om te ont­dek­ken en ont­wik­ke­len. Ben je toe­val­lig ook nog cre­a­tief, zelf­stan­dig en flexi­bel, dan zijn we he­le­maal blij!
Ver­der zijn de ver­eis­ten:

 • Re­le­vant MBO- of HBO-di­plo­ma (bv. MBO Pe­da­go­gisch me­de­wer­ker 3 of 4, SPW 3 of 4, HBO Pe­da­go­giek). 
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal.

Wat bie­den wij jou?

 • Een en­thou­si­ast, ge­zel­lig en vast team.
 • Vast roos­ter met di­ver­se dien­sten. 
 • Work­shops, trai­nin­gen en coa­ching op maat en ge­richt op jouw ta­len­ten. 
 • Per jaar twee voort­gangs­ge­sprek­ken en een func­ti­o­ne­rings­ge­sprek, waar­in je jouw pe­da­go­gi­sche coa­chings­vraag voor dat jaar for­mu­leert.
 • Een con­tract con­form de CAO Kin­der­op­vang.
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding.

 

In­te­res­se? Mail naar kin­der­keet@amc.nl