Per­soon­lij­ke aan­dacht en ver­trouw­de ge­zicht­en

We hecht­en veel waar­de aan rust en éch­te per­soon­lij­ke aan­dacht. Daar­om zor­gen we er­voor dat je kind van­af het eer­ste mo­ment de­zelf­de ver­trouw­de lie­ve leid­sters ziet. Zo bouwt je kind een hech­te band op met de leid­sters van zijn groep.
We mer­ken dat, doord­at de leid­sters al­le kin­der­en zo goed ken­nen, ze een goe­de on­der­steun­ing kun­nen bie­den aan ou­ders. Ou­ders die vra­gen heb­ben over bij­voor­beeld de ver­zor­ging, de ont­wik­kel­ing van hun kind of juist op­voed­kun­di­ge on­der­wer­pen, kun­nen al­tijd bij het team ter­echt.

Vrij­heid om je in je ei­gen tem­po te ont­wik­ke­len

Bij de Kin­der­keet staan ge­bor­gen­heid, plez­i­er en vrij­heid cen­traal. Wij ge­lo­ven dat elk kind zijn ei­gen tal­en­ten heeft. Wij ge­ven jouw kind de ruim­te en aan­dacht die het no­dig heeft om de­ze tal­en­ten te ont­dek­ken en ont­wik­ke­len.  
Ons Ped­ago­gisch be­leid heeft 4 kern­woor­den na­me­lijk Waar­dig, Vaar­dig, Aar­dig en Vei­lig.Er heerst een ont­span­nen sfeer, er is re­spect voor el­kaar en er is ruim­te voor ie­der­een. Het is on­ze mis­sie om een vei­li­ge ba­sis te bie­den met ruim­te voor ie­der­een. Van hier­uit wor­den kin­der­en uit­ge­daagd en hun nieuws­gie­rig­heid get­rig­gerd zod­at ze op on­der­zoek uit­gaan. 
We wer­ken met ver­ti­ca­le groep­en (0 tot 4 jaar) waar­door kin­der­en de he­le Kin­der­keet-pe­ri­ode in de­zelf­de groep met de­zelf­de ver­trouw­de leid­sters en vriend­jes zit­ten. Daar­naast zi­en we dat, net als in een gez­in, jon­ge kin­der­en ler­en van de ou­der­en en ou­der­en op hun beurt weer ler­en zor­gen voor de jon­ger­en. Wij zijn er om kin­der­en te on­der­steun­en in hun ont­wik­kel­ing.

Be­kijk hier ons Pe­da­go­gisch Be­leid

Ont­wik­kel je tal­ent!

Da­ge­lijks doen we groep­s­ac­tiv­itei­ten met de kin­der­en. Yo­ga, knut­se­len, mu­ziek ma­ken of tui­nier­en. We pro­ber­en de kin­der­en nieuws­gie­rig te ma­ken door ze ver­schil­len­de ac­tiv­itei­ten aan te bie­den. Zo kun­nen ze op een leu­ke ma­ni­er hun ei­gen tal­ent ont­dek­ken en ont­wik­ke­len.

War­me & ge­zon­de lunch

Groen­te & fruit. Vol­ko­ren pas­ta en zil­ver­vlies­rijst. Ge­zon­de voed­ing is be­lan­grijk voor de ont­wik­kel­ing van kin­der­en. Daar­om bie­den we groen­te en fruit in de och­tend en een war­me ve­ge­ta­ri­sche maal­tijd in de mid­dag. Dit is een spe­ci­a­le kin­der­maal­tijd met veel groen­ten, vol­ko­ren­pro­duc­ten en geen zout.
Kin­der­en vin­den het heer­lijk en ler­en sa­men met hun vriend­jes nieu­we sma­ken ont­dek­ken. Daar­naast biedt het ou­ders iets meer rust in de avond­spits om­d­at ze niet per se een war­me maal­tijd ho­even te be­rei­den voor hun kind. Voor de war­me maal­tijd wer­ken we sa­men met Madaga

Kw­al­iteit

Voor ons staat kwal­iteit ge­lijk aan per­soon­lij­ke aan­dacht, een ver­trouw­de en fij­ne om­gev­ing en open com­mu­nic­atie met kin­der­en en ou­ders. Uit­er­aard is ons kin­der­d­ag­ver­blijf ook vei­lig en al­leen toe­gan­ke­lijk voor ou­ders met een pas­je. Speel­goed wordt jaar­lijks ver­nieuwd zod­at er al­tijd weer leu­ke nieu­we din­gen zijn om mee te spe­len. Graag zor­gen we er­voor dat ou­ders te­vre­den zijn en jaar­lijks doen we om die re­den een klant­te­vre­d­en­heid­son­der­zoek. Zo we­ten we pre­cies waar we on­ze di­en­sten nog ver­der kun­nen ver­be­ter­en. Ons in­spec­tie rap­port vind je hier.